ابان

در نگاهش نگاه میکردم

در نگاهش دو گرگ پنهان بود

نیش تیز کنار ابروهاش

او هم از توله های ابان بود

/ 0 نظر / 27 بازدید